ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს, აწესრიგებს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილე პირის, გადასახადის გადამხდელისა და უფლებამოსილი ორგანოს სამართლებრივ მდგომარეობას, განსაზღვრავს საგადასახადო სამართალდარღვევის სახეებს, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას, უფლებამოსილი ორგანოსა …

ვრცლად »

საქართველოს მოსახლეობა

საქართველოს მოსახლეობა (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა) 2017 წლის 1-ლი იანვრისთვის 3,718,200 ადამიანია. მოსახლეობის 57.2 პროცენტი (2,128,600) ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 42.8 პროცენტი (1,589,600) – სასოფლო დასახლებაში. მამაკაცთა რაოდენობაა 1,781,500 (მოსახლეობის 47.9 %), ხოლო ქალების – 1,936,700 (მოსახლეობის 52.1 %). ახალგაზრდა ასაკის მოსახლეობის (0-14 ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა მთელ მოსახლეობაში 19.5 …

ვრცლად »

ბიზნეს-იდეის წყაროები I

ბიზნესის დაწყების მსურველი პირველ რიგში სვამს კითხვას, თუ რა ბიზნესი დაიწყოს და აქტიურად ეძებს იდეების. პასუხის გაცემა ამ კითხვაზე უმეტესად მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ მას შეუძლია. ბიზნესის არჩევა დამოკიდებულია მომავალი მეწარმის ცოდნაზე, უნარ-ჩვევებზე, გამოცდილებაზე, საწყისი კაპიტალის სიდიდეზე, კავშირებზე, სამოქმედო ტერიტორიაზე, ბაზრების მდგომარეობაზე და მრავალ სხვა ფაქტორზე. თუ თქვენ ბიზნეს-იდეის ძებნის …

ვრცლად »

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების და გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობა თანადაფინანსების საშუალებით. პროგრამით გათვალისწინებული სახელმწიფო თანადაფინანსება შეადგენს წარმოდგენილი პროექტის ჯამური ღირებულების 40 %-ს, ხოლო ბენეფიციარის თანამონაწილეობა - 60 %-ს. პოტენციური ბენეფიციარი დარეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოში, საკუთრებაში უნდა ჰქონდეს საკუთრებაში სსიპ "საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში" რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი.

ვრცლად »

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონი

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონი არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან. კანონით დადგენილ შემთხვევაში ამ კანონის მოქმედება შეიძლება გავრცელდეს აგრეთვე არაორგანიზებულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე. ეს …

ვრცლად »

პრობლემის გადაჭრის გზა: 5 რატომ

„5 რატომ“ იკვლევს მიზეზ-შედეგობრივ დამოკიდებულებას პრობლემის ანალიზში. იგი იყენებს  „რატომ?“ კითხვის განმეორებითი დასმის ტექნიკას. თითოეული პასუხი ქმნის შემდეგი კითხვის ფორმირების საფუძველს. კითხვა-პასუხის ამ ჯაჭვს მივყავართ პრობლემის მთავარი მიზეზის განსაზღვრამდე და  გვეხმარება მის მოგვარებაში. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ექვსი, შვიდი ან უფრო მეტი „რატომ“, თუმცა უმეტესად „5 რატომ“  სრულიად საკმარისია პრობლემის მთავარი მიზეზის გამოსავლენად.

ვრცლად »

რეიტინგი: Fraser Institute – ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი (2016 წლის რეპორტი)

Fraser Institute-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გვაჩვენებს, თუ რამდენად უწყობს ხელს ქვეყნის პოლიტიკა და ინსტიტუციები ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას. ინდექსი იზომება შემდეგი კომპონენტების ანალიზის საფუძველზე: მთავრობის ზომა: მთავრობის დანახარჯები, გადასახადები და სახელმწიფო საწარმოები სამართლებრივი სტრუქტურა და ქონებრივი უფლებების დაცვა მყარი ვალუტა საერთაშორისო ვაჭრობის თავისუფლება საკრედიტო ბაზრის, შრომის ბაზრის და ბიზნესის რეგულირება Fraser …

ვრცლად »

უფასო რჩევები: სახელმწიფო პროგრამა ”აწარმოე საქართველოში”

2014 წლიდან სახელმწიფო პროგრამა ''აწარმოე საქართველოში'' მეწარმეებს ეხმარება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობით და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერით ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებით. ამ მიმართულებებიდან ერთ ნაწილზე პროექტი business.org.ge მეწარმეებს ეხმარება რჩევებით. ეს მიმართულებებია მრეწველობის წახალისება, კინოინდუსტრიის განვითარება, სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება.

ვრცლად »

ცხვარი და თხა: სულადობა, ხორცი, რძე და მატყლი 2016 წელს

ცხვრისა და თხის ჯამური რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 936,500 სული იყო. აქედან ცხვრის რაოდენობამ 875,900 სული შეადგინა, თხისამ კი 60,600. როგორც ცხვრის, ისე თხის რაოდენობით რეგიონებიდან კახეთი ლიდერობს (ცხვრის 55.0 % და თხის 38.4 %). 2016 წელს საქართველოში წარმოებული ხორცის წონა 4,600,000 კგ. (დაკლული წონა) იყო, რამაც სრულად წარმოებული ხორცის (66,100,000 კგ.) 7.0 % შეადგინა. რეგიონებიდან ყველაზე მეტი ხორცი კახეთში იყო წარმოებული (2,600,000 კგ., 56.5 %).

ვრცლად »

ბაზრები და ბაზრობები: 2016 წელი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის შედეგებით 2016 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 211 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთა 29,4 % ქალაქ თბილისშია განთავსებული, 21,8 % – იმერეთში, 12,3 % – სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, 11,4 % – კახეთის რეგიონში, 8,1 % – ქვემო ქართლში, 5,2 % – აჭარაში, 4,3 % – …

ვრცლად »