კვირა , აპრილი 21 2024
geen

კანონმდებლობა

”მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი

”მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი აწესრიგებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს. მეწარმე სუბიექტები არიან: ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია) და კოოპერატივი. კანონი განსაზღვრავს პარტნიორთა ვალდებულებებს, მეწარმე სუბიექტთა რეგისტრაციის პირობებს, საწარმოს ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებს… *** სტატიაზე ყველა საავტორო …

ვრცლად »

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. კოდექსი საზღვრავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, არეგულირებს გარიგებებს, სანივთო (ქონებრივ) სამართალს, ვალდებულებით და სახელშეკრულებო სამართალს, ჩუქებას, ქირავნობას, ლიზინგს, იჯარას, თხოვებას, სესხს… *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ …

ვრცლად »

საქართველოს შრომის კოდექსი

საქართველოს შრომის კოდექსი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე შრომით და მის თანმდევ ურთიერთობებს, შრომითი ხელშეკრულების დადების, სამუშაოს შესრულების, შესვენების და დასვენების დროის, შვებულების, შრომის ანაზღაურების და სხვა საკითხებს. *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

ვრცლად »

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს, აწესრიგებს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილე პირის, გადასახადის გადამხდელისა და უფლებამოსილი ორგანოს სამართლებრივ მდგომარეობას, განსაზღვრავს საგადასახადო სამართალდარღვევის სახეებს, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას, უფლებამოსილი ორგანოსა …

ვრცლად »

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონი

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონი არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან. კანონით დადგენილ შემთხვევაში ამ კანონის მოქმედება შეიძლება გავრცელდეს აგრეთვე არაორგანიზებულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე. ეს …

ვრცლად »

”საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონი

”საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე როგორც უცხოური, ისე ადგილობრივი ინვესტიციების განხორციელების სამართლებრივ საფუძვლებსა და მათი დაცვის გარანტიებს. ამ კანონის მიზანია, დაადგინოს ინვესტიციების ხელშემწყობი სამართლებრივი რეჟიმი. ინვესტიციების დაცვის გარანტიები განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით. *** სტატიაზე ყველა …

ვრცლად »

”ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” საქართველოს კანონი

”ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” საქართველოს კანონის მიზნებია ინვესტიციების განხორციელების ხელშეწყობა ინვესტიციების დაბანდებისა და სამეწარმეო საქმიანობისათვის აუცილებელი პროცედურების გაუმჯობესებით და დამატებითი სამართლებრივი რეჟიმის შექმნით. კანონის მოქმედება ვრცელდება ნებისმიერ უცხოურ და ადგილობრივ ინვესტიციაზე, რომლებიც დაბანდებული და გამოყენებული იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. კანონით დგინდება სპეციალური ნორმები და დამატებითი ხელშემწყობი ღონისძიებები განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციების წახალისებისათვის. …

ვრცლად »

ბიზნესოპერატორის აღიარების წესი

ბიზნესოპერატორის აღიარების წესი ადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების ზოგად პრინციპებს, პროცედურებს, მასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს და ვრცელდება სახელმწიფო კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ იმ ბიზნესოპერატორზე, რომელიც ახორციელებს ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებას ან/და გადამუშავებას. წესით დადგენილი მოთხოვნები არ ვრცელდება ოჯახური წარმოების სუბიექტზე; იმ ბიზნესოპერატორზე, რომელიც ახორციელებს პირველად წარმოებას. ბიზნესოპერატორის აღიარებას  ახორციელებს საქართველოს სოფლის …

ვრცლად »

რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

რძისა და რძის ნაწარმის  შესახებ  ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს რძის, რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის მიმართ და აწესრიგებს  ბიზნესოპერატორის მიერ  რძის, რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების პირობებს. ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს, რძისა და რძის ნაწარმის, რძის შემცველი პროდუქტის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი …

ვრცლად »

თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს ჩვეულებრივი თხილის (Corylus avvellana L., Corulus maxima) და მათი კულტივირებული ჰიბრიდების ნაყოფის მიმართ და ვრცელდება იმ ბიზნესოპერატორის მიმართ, რომელიც ახორციელებს გატეხილი ან/და გადამუშავებული თხილის  ექსპორტს. ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს ექსპორტისათვის განკუთვნილი  თხილის  რეგულირების პრინციპების განსაზღვრას. *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან …

ვრცლად »