ორშაბათი , იანვარი 20 2020
geen

სიახლეები

სადაზღვევო ბაზარი: 2016 წელი

2016 წლის ბოლოს საქართველოში 14 ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანია მუშაობდა. მათ დაზღვევის 18 სახებაში ჯამურად 393,038,614 ლარი სადაზღვევო პრემია მოიზიდეს (აქედან პირველ სამეულზე სრული პრემიის 60 % მოდიოდა). დაზღვევის სახეობების მიხედვით სამედიცინო დაზღვევა ლიდერობს 45 %-იანი საბაზრო წილით (დაზღვევის 3 ლიდერ სახეობაზე სრულად მოზიდული პრემიის 76 % მოდოდა. წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიებმა 23,1862,996 ლარის ზარალი აანაზღაურეს.

ვრცლად »

მიზნების დასახვის სისტემა S.M.A.R.T.

მიზანი არის ზუსტი საბოლოო შედეგი – ის, რისი მიღწევაც სურს ადამიანს თუ კომპანიას. მიზნის გონივრულად დასახვა მეორეხარისხოვანს და უსარგებლოს გვაცილებს თავიდან და გვაძლევს ძირითადზე კონცენტრირების საშუალებას. 1981 წელს ჟურნალში “Management Review” გამოქვეყნდა ჯორჯ დორანის ნაშრომი “SMART-გზა მენეჯმენტის მიზნების და ამოცანების განსაზღვრისთვის”, რომლის მთავარი აზრი იყო შემდეგი: თუ მიზნები და ამოცანები …

ვრცლად »

ბიზნესოპერატორის აღიარების წესი

ბიზნესოპერატორის აღიარების წესი ადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული ბიზნესოპერატორის აღიარების ზოგად პრინციპებს, პროცედურებს, მასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს და ვრცელდება სახელმწიფო კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ იმ ბიზნესოპერატორზე, რომელიც ახორციელებს ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებას ან/და გადამუშავებას. წესით დადგენილი მოთხოვნები არ ვრცელდება ოჯახური წარმოების სუბიექტზე; იმ ბიზნესოპერატორზე, რომელიც ახორციელებს პირველად წარმოებას. ბიზნესოპერატორის აღიარებას  ახორციელებს საქართველოს სოფლის …

ვრცლად »

შიდა მოგზაურობა საქართველოში: 2017 წლის I კვარტალი

საქართველოში შიდა ვიზიტორებმა 2017 წლის იანვარ-მარტში რამდენჯერმე იმოგზაურეს – წლის პირველი კვარტლის ჯამური ვიზიტების რაოდენობამ 3 მილიონამდე ვიზიტი შეადგინა, რაც 1%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შიდა ვიზიტების უმრავლესობა მეგობრებისა და ნათესავების მოსანახულებლად (55.2 %) განხორციელდა, ვიზიტების შედარებით მცირე რაოდენობა დაფიქსირდა მკურნალობა/გაჯანსაღების (12.7 %) და შოპინგის (12.2 %) მიზნით, …

ვრცლად »

პოზიციონირება: კონკურენტული უპირატესობის ამორჩევა

პოზიციონირების მიზნებისთვის შესაძლო კონკურენტული უპირატესობების დადგენის შემდეგი ეტაპია მათგან საუკეთესოს ამორჩევა. კომპანიამ უნდა გადაწყვიტოს რამდენი და რომელი განმასხვავებელი ნიშნის სტიმულირება მოახდინოს. რამდენი განმასხვავებელი ნიშნის სტიმულირებაა საჭირო? ბევრი მარკეტოლოგი თვლის, რომ მხოლოდ ერთი სარგებლის სტიმულირება უნდა მოხდეს, თითოეულმა ბრენდმა ერთი მახასიათებელი უნდა აირჩიოს და ხალხს თავს მოახვიოს ის აზრი, რომ იგი …

ვრცლად »

SWOT-ანალიზი

ბიზნესის, პროექტის ან პროდუქტის შეფასების და დაგეგმვის ერთ-ერთი სასარგებლო ინსტრუმენტია SWOT-ანალიზი – სუსტი და ძლიერი მხარეების, გარემოში უკვე არსებული და შესაძლო დადებითი და უარყოფითი გავლენის ფაქტორების განსაზღვრა და მათ შორის კავშირების დანახვა. შედგენის ინსტრუქცია შეადგინეთ ცხრილი, სადაც შეტანილი იქნება გრაფები: “ძლიერი მხარეები – S (Strengths)”, “სუსტი მხარეები – W (Weaknesses)”, …

ვრცლად »

ფასწარმოქმნა: ძირითადი მიდგომები

პროდუქტის ხარჯები ქმნის ფასის ქვედა ზღვარს (ე.წ. ,,ფასის იატაკს’’), ხოლო მომხმარებლის მიერ პროდუქტის ფასეულობის აღქმა ქმნის ფასის ზედა ზღვარს (ე.წ. ,,ფასის ჭერს’’). კომპანიამ თავისი პროდუქციისთვის, შიდა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, ზემოხსენებულ ორ ზღვარს შორის უნდა შეარჩიოს საუკეთესო ფასი. კომპანიები აწესებენ ფასებს ფასწარმოქმნის ზოგადი მიდგომების მიხედვით.

ვრცლად »

რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

რძისა და რძის ნაწარმის  შესახებ  ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს მოთხოვნებს რძის, რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის მიმართ და აწესრიგებს  ბიზნესოპერატორის მიერ  რძის, რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის წარმოებისა და ბაზარზე განთავსების პირობებს. ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს, რძისა და რძის ნაწარმის, რძის შემცველი პროდუქტის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი …

ვრცლად »

სასაკლაოების კვლევა: 2017 წლის იანვარი-ივნისი

2017 წლის ივნისში საქართველოში 74 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო მუშაობდა, მათგან 65 % 4 რეგიონზე (ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, შიდა ქართლი) მოდიოდა. 2017 წლის 1-ლ კვარტალში სასაკლაოებში დაკლულია 74.4 ათასი სული პირუტყვი, მათ შორის 56.3 % მსხვილფეხა, ხოლო 43.7 % - წვრილფეხა (ცხვარი, თხა, ღორი და სხვა). დაკლული ფრინველის რაოდენობა 2,463.2 ათასი ერთეული იყო. 2017 წლის მე-2 კვარტლის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკლულია 91.9 ათასი სული პირუტყვი, მათ შორის 49.9 % მსხვილფეხა, ხოლო 50.1 % - წვრილფეხა. დაკლული ფრინველის რაოდენობა 2,499.1 ათასი ერთეული იყო.

ვრცლად »

სადაზღვევო ტერმინები

გთავაზობთ რამდენიმე სადაზღვევო ტერმინის განმარტებას, რაც შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენი ბიზნესისთვის საჭირო სადაზღვევო მოთხოვნების შემუშავებაში, სადაზღვევო პროდუქტის შეძენის პროცესში, სადაზღვევო ხელშეკრულების პირობების უკეთ გაგებაში. აჯასტერი პირი, რომელიც სპეციალიზირებულია ზარალების რეგულირების საქმეში. აჯასტერი მოქმედებს მზღვეველის დავალებით სადაზღვევო პრეტენზიების რეგულირების ეტაპზე, შეისწავლის ზარალის გარემოებებსა და სიდიდეს, ადგენს სადაზღვევო ანაზღაურების სიდიდეს. აკვიზიციური ხარჯები მზღვეველის …

ვრცლად »