პარასკევი , სექტემბერი 18 2020
geen

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების და გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობა თანადაფინანსების საშუალებით. გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოებისთვის პროგრამის პირობები შემდეგია:

დაფინანსების მიზნობრიობა

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ნაწილში შეიძლება დაფინანსდეს:

 • არსებული გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოების მოდერნიზაცია
 • მანქანა-დანადგარების შეძენა
 • შემნახველი საწარმოებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა
 • საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და სერტიფიცირება
კულტურები

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ვრცელდება შემდეგ კულტურებზე:

 • ხურმა
 • ვაშლი
 • ატამი
 • ბოსტნეული
 • დაფნა
 • თაფლი
 • კენკროვანი კულტურები
 • თაფლოვანი კულტურები
 • კაკალი
 • ყვავილების კულტურები
თანადაფინანსების პირობები

თანადაფინანსების პირობები შემდეგია:

 • პროგრამით გათვალისწინებული სახელმწიფო თანადაფინანსება შეადგენს წარმოდგენილი პროექტის ჯამური ღირებულების 40 %-ს, ხოლო ბენეფიციარის თანამონაწილეობა – 60 %-ს
 • გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების მიზნობრიობით, პროგრამის ფარგლებში იურიდიული პირების (მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების) თანადაფინანსება განისაზღვრება არაუმეტეს 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტით ეროვნულ ვალუტაში
მოთხოვნები ბენეფიციარისადმი

პოტენციური ბენეფიციარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • დარეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოში
 • საკუთრებაში უნდა ჰქონდეს საკუთრებაში სსიპ “საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში” რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი
 • არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღების შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების, შენახვის ან/და შეფუთვის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება
 • პირველად სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ჩართული პირების მიერ შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნის შემთხვევაში, იურიდიულ პირს ან მის დამფუძნებლებს/მეპაიეებს უნდა გააჩნდეთ პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება

პროექტის დეტალური პირობები, შეზღუდვები, ვალდებულებები, დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და ნიმუშები, გასავლელი ეტაპები შეგიძლიათ იხილოთ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ვებ-გვერდზე.

***

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება