ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

”ტურიზმისა და კურორტების შესახებ” საქართველოს კანონი

”ტურიზმისა და კურორტების შესახებ” საქართველოს კანონი არეგულირებს ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სახელმწიფო რეგულირების პრინციპებს, დარგის ეკონომიკური  საქმიანობას და დაფინანსებას, საერთაშორისო თანამშრომლობას და სხვა საკითხებს. *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

ვრცლად »

ფასწარმოქმნა სხვადასხვა ტიპის ბაზარზე

ფასწარმოქმნის მხრივ გამყიდველის თავისუფლება სხვადასხვა ტიპის ბაზრებზე განსხვავებულია. ეკონომისტების თქმით, არსებობს 4 ტიპის ბაზარი, რომელთაგან თითოეული ქმნის სხვადასხვა ფასწარმოქმნის მექანიზმს. წმინდა კონკურენცია წმინდა კონკურენციის დროს, ბაზარი შედგება ბევრი მყიდველისა და გამყიდველისაგან, რომლებიც ყიდიან ერთგვაროვან პროდუქციას _ ხორბალს, სპილენძსა თუ ფასიან ქაღალდებს. არც ერთ მყიდველსა თუ გამყიდველს არა აქვს გავლენა არსებულ …

ვრცლად »

რეიტინგი: Doing Business

მსოფლიო ბანკის პროექტი Doing Business – ბიზნესის კეთება – თითოეულ ქვეყანას ანიჭებს სათანადო პოზიციას იმის მიხედვით, თუ ამ ქვეყანაში რამდენად ხელსაყრელია გარემო ბიზნესის წარმოებისთვის. 2017 წლის რეიტინგში 190 ქვეყნის შეფასებაა წარმოდგენილი. რაც უფრო მაღალია ქვეყნის რეიტინგი, მით უფრო ხელსაყრელი გარემოა ქვეყანაში ბიზნესის დაწყებისა და საქმიანობისთვის. ბიზნესის კეთების ჯამური რეიტინგი მიიღება …

ვრცლად »

ავტომობილის დაზღვევისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები

აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი რისკები ავტომობილის დაზღვევით ძირითადად იფარება შემდეგი რისკები: საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა ქურდობა, ძარცვა, გატაცება, ყაჩაღობა და მათი მცდელობა ხანძარი, აფეთქება მესამე მხარეთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ვანდალიზმი საგნების ვარდნა სტიქიური მოვლენები: წყალდიდობა, დიდთოვლობა, ქარიშხალი, მეწყერი, მიწისძვრა, სეტყვა … ნახეთ სადაზღვევო კომპანიის შემოთავაზებაში რა რისკების კომბინაციებია შეტანილი, ზოგიერთი დაზღვევა შეიძლება ყველა რისკს …

ვრცლად »

სახელმწიფო პროგრამა ‘’დანერგე მომავალი’’: ბაღების კომპონენტი

სახელმწიფო 2015 წლიდან ახორციელებს პროგრამას ‘’დანერგე მომავალი’’. პროგრამაში მონაწილეს მრავალწლიანი კულტურების ბაღის გასაშენებლად ფინანსური და ტექნიკური დახმარების მიღება შეუძლია. ბაღების გაშენება შესაძლებელია საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქში შემდეგი ქალაქების გარდა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი. ფინანსური დახმარება ნერგების შესაძენად სახელმწიფო აფინანსებს შესაძენი ნერგების ღირებულების მაქსიმუმ 70 %-ს. ამავე დროს, თითოეულ …

ვრცლად »

”თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონი

”თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა, რისთვისაც ეს კანონი ადგენს პირობებს თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის, ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს. კანონი ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ თავისუფალ ტურისტულ ზონებზე, რომელთა კოორდინატებიც განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. *** სტატიაზე ყველა საავტორო …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი I

აქ მოცემულია 2 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ სტატისტიკური და ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდი www.geostat.ge სტატისტიკის მწარმოებელი და გამავრცელებელი დაწესებულების ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ და ჩამოტვირთოთ ბიზნეს-სექტორის, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობის, ტურიზმის, საგარეო ვაჭრობის, ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების, დემოგრაფიის და სხვა სფეროების ოფიციალური სტატისტიკური მაჩვენებლები. აქვე იხილავთ ბიზნეს-რეგიტრს, რომელშიც …

ვრცლად »

ბიზნეს-გეგმის მომზადება

ბიზნეს-გეგმის შედგენის ფასები დამოკიდებულია შესასრულებელი ბიზნეს-გეგმის მოცულობაზე, მეწარმის მხრიდან თანამშრომლობის ხარისხზე, ბიზნესის ზომაზე. უმეტესად ფასები 2,500 ლარიდან იწყება, თუმცა ზუსტი ფასი დგინდება შემკვეთთან გასაუბრების შემდეგ. ბიზნეს-გეგმის შესრულების ვადებიც ზემოთ აღნიშნულ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. უმეტესად ამას 2 კვირა ან მეტი დრო სჭირდება, თუმცა ზუსტი ვადა დგინდება შემკვეთთან გასაუბრების შემდეგ.

ვრცლად »

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭების, შეჩერებისა და შეწყვეტის წესი

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ განხორციელებული საქმიანობით მიღებული შემოსავალი თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისგან ამ სტატუსის მინიჭებიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში (სტატუსის მინიჭების კალენდარული წლის ჩათვლით). მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს საკუთრებაში არსებული, ამავე მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე ქონება თავისუფლდება ქონების გადასახადისგან შესაბამისი სტატუსის მინიჭებიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში …

ვრცლად »

რძის პროდუქტების საწარმო: სანედლეულო ბაზა და მომწოდებლების შერჩევა

ნედლეულის მომწოდებლები გაწვდიან თქვენი პროდუქციის წარმოებისათვის აუცილებელ რესურსებს. მათი პრობლემები შეიძლება აისახოს თქვენს საქმიანობაზეც. თქვენი ბიზნესის რისკების გასაანალიზებლად, წარმოების სტაბილურობისთვის, კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ნედლეულის მომწოდებლების შესწავლა. სწორად დასმული კითხვები დაგეხმარებათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. მომწოდებლების რაოდენობა პირველ რიგში, გააანალიზეთ თქვენი მოთხოვნები – რამდენი ლიტრი რძე გჭირდებათ ყოველდღე/ყოველთვე/ყოველწლიურად? შემდეგ გააანალიზეთ …

ვრცლად »