ოთხშაბათი , ივნისი 23 2021
geen

სიახლეები

მარკეტინგული მიქსი: 4C

მარკეტინგული მიქსი - 4C (Consumer, Cost, Convenience, Communication), ისევე როგორც 4P,  მარკეტინგული ინსტრუმენტების ნაკრებია, რომლებსაც კომპანია  ბაზარზე საკუთარი მიზნების მისაღწევად იყენებს. მათ შორის განსხვავება ისაა, რომ 4C მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომით ხელმძღვანელობს, მაშინ როცა 4P მთლიანად ბიზნესის ინტერესებზეა დამყარებული. განვიხილოთ 4C-ის თითოეული კომპონენტი:

ვრცლად »

”პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონი

”პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მიზანია პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა. პერსონალური მონაცემია ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი III

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი აგროწარმოების უკეთესად დაგეგმვისთვის, დაფინანსების მიღებისთვის, საწარმოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდი moa.gov.ge აქ შეგიძლიათ იხილოთ სამინისტროს მიერ გაწეული საქმიანობების ანგარიშები, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის ‘’ჩვენი სოფელი’’ ელექტრონული ვერსიები. აქვეა განთავსებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების საკონტაქტო …

ვრცლად »

ტურიზმი საქართველოში: განთავსების საშუალებები 2016 წელს

საქართველოში 2016 წელს 6,360,503 საერთაშორისო ტურისტი შემოვიდა, შიდა ვიზიტორთა ვიზიტების ჯამურმა რაოდენობამ კი 13 მილიონამდე შეადგინა. 2016 წლის ბოლოს ქვეყანაში ტურისტთა და შიდა ვიზიტორთა განთავსების 1,765 ობიექტი მოქმედებდა ჯამურად 24,297 ოთახით და 57,049 საწოლი ადგილით. 2016 წელს საქართველოში 37 ახალი სასტუმრო გაიხსნა, ხოლო მშენებლობის პროცესში 129 სასტუმრო იყო.

ვრცლად »

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და მისი რეგისტრაცია

კოოპერატივი არის ,,მეწარმეთა შესახებ“  საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირი, რომელიც არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული საზოგადოება. იგი იქმნება წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავლის გაზრდის მიზნით. კოოპერატივი, რომელიც ახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივად იწოდება. საჯარო რეესტრის სააგენტოში მისი დარეგისტრირება და  სტატუსის მინიჭება მეწარმეებს კანონმდებლობით განსაზღვრული შეღავათებითა და სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამებით …

ვრცლად »

სახელმწიფო პროგრამა ‘’დანერგე მომავალი’’: სანერგეების კომპონენტი

სანერგეების კომპონენტი ითვალისწინებს  სანერგე მეურნეობის შექმნის ან განვითარების მსურველი პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას. სანერგეების კომპონენტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს მრავალწლიანი კულტურების სანერგეების შექმნის თანადაფინანსება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქში შემდეგი ქალაქების გარდა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი. ფინანსური დახმარება სანერგე მეურნეობის მოსაწყობად ან არსებული მეურნეობის განსავითარებლად სახელმწიფოს თანადაფინანსების სიდიდეა …

ვრცლად »

ABC-ანალიზი

ბიზნესის მაღალშედეგიანად მართვა ამოცანების დროში სწორ გადანაწილებას მოითხოვს. ამისთვის ერთ-ერთი ეფექტური და მარტივი მეთოდია ABC-ანალიზი. მისი მიზანია ამოცანების დაჯგუფება მათი პრიორიტეტების – მნიშვნელოვნების და საჩქაროობის მიხედვით. ამ ტექნიკის გამოყენების პროცედურა შემდეგია: შეადგინეთ დღის (კვირის) ამოცანების სია ყველაზე პრიორიტეტული ამოცანები შეიტანეთ A ჯგუფში, მნიშვნელოვანი – B ჯგუფში, ხოლო ნაკლებადმნიშვნელოვანი – C …

ვრცლად »

”რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონი

”რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონი არეგულირებს საქართველოს სასაქონლო (სამუშაოთა, მომსახურების) და საფინანსო ბაზრებზე (ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩათვლით) რეკლამის წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების დროს წარმოქმნილ სამართლებრივ ურთიერთობებს. კანონის მიზანია რეკლამის სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება, საზოგადოებრივი ინტერესების, რეკლამის სუბიექტებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, არასათანადო რეკლამის თავიდან აცილება და აღკვეთა. კანონი ვრცელდება საქართველოსა და …

ვრცლად »

შენობა-ნაგებობების და შიგთავსის დაზღვევისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები

განსაზღვრეთ დასაზღვევი ობიექტები და გამონაკლისები ეზღვევა შენობა-მაგებობები, შიდა მოპირკეთება, ავეჯი, ელექტროტექნიკა და სხვა შიგთავსი. ყურადღება მიაქციეთ გამონაკლისებს: დაზღვევა შეიძლება არ ფარავდეს ისეთი ქონების რისკებს, როგორებიცაა ნაგებობების გარეთა მხარეს დამონტაჟებული საგნები (ანძები, ანტენები, მავთულები), გადამცემი და გამანაწილებელი ხაზები, ცხოველები და ფრინველები, მცენარეები, ფეთქებადი ნივთები, იარაღი, საბრძოლო მასალები, კომპიუტერსა და სხვა სახის …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი II

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბიზნესის დაგეგმვისთვის, დაფინანსების მიღებისთვის, ბაზრების შესწავლისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. სააგენტოს ‘’აწარმოე საქართველოში’’ ვებ-გვერდი enterprisegeorgia.gov.ge სააგენტო ახორციელებს სამეწარმეო გარემოსა და ცალკეულ საწარმოთა განვითარებისთვის განკუთვნილ სახელმწიფო პროექტებს. ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მრეწველობის განვითარების, სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების, მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის, ექსპორტის ხელშეწყობის …

ვრცლად »