ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

”საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ” საქართველოს კანონი

”საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ” საქართველოს კანონის მიზანია ინვესტიციების მოზიდვა და მიმზიდველი გარემოს შექმნა იმ პირებისათვის, რომლებიც ეკონომიკურ საქმიანობას განახორციელებენ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში. საინფორმაციო ტექნოლოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები და ვირტუალური ზონის პირის დაბეგვრასთან დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება ამ კანონით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით. *** სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. …

ვრცლად »

როგორ დავარეგისტრიროთ მეწარმე იურიდიული პირი

მეწარმე იურიდიულ პირთა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირება საკმაოდ მარტივი პროცესია. დაინტერესებული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარადგენს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს (პირადობის მოწმობა, პასპორტი) და განცხადებას, რის საფუძველზეც იწყება სარეგისტრაციო წარმოება. განცხადებაზე განმცხადებლის მიერ ხელმოწერა უნდა განხორციელდეს სააგენტოს უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით.

ვრცლად »

ფაქტორები, რომლებიც უნდა გავითვალისწინოთ ფასების დაწესებისას

კომპანიის ფასწარმოქმნის გადაწყვეტილებებზე გავლენას ახდენს კომპანიის შიდა და გარე გარემოს ფაქტორები. შიდა ფაქტორები მოიცავს კომპანიის მარკეტინგულ მიზნებს, მარკეტინგული კომპლექსის სტრატეგიას, ხარჯების სტრუქტურასა და ორგანიზაციულ შეხედულებებს. მარკეტინგული მიზნები - ფასის დაწესებამდე კომპანიამ უნდა შეიმუშაოს პროდუქტის რეალიზაციის სტრატეგია. თუ კომპანიამ შეარჩია მიზნობრივი ბაზარი და იქ გულმოდგინედ იმკვიდრებს ადგილს, მაშინ მისი მარკეტინგული კომპლექსის სტრატეგია ფასის ჩათვლით, მკაფიოდ პირდაპირ მიმართული იქნება.

ვრცლად »

ქართული წიგნის ბაზრის კვლევა

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით ჩატარებულია ქართული წიგნის ბაზრის კვლევა. კვლევაში შესულია შემდეგი საკითხები: საგამომცემლო ბაზრის აღწერა კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამოცემები წიგნების გამოცემა დისტრიბუცია / სადისტრიბუციო არხები წიგნის მაღაზიები ელექტრონული წიგნის მაღაზიები ლიტერატურული კონკურსები მკითხველი ბიბლიოთეკები ქართული წიგნის ბაზრის კვლევა 2013-2015 წლების მონაცემებს მოიცავს, თუმცა ის მაინც საინტერესო და სასარგებლო იქნება …

ვრცლად »

ტურიზმი საქართველოში: 2016 წელი

საქართველოში 2016 წელს 6,360,503 ტურისტი შემოვიდა (ეს 8 %-ით, 459,409 ადამიანით აღემატება 2015 წლის მაჩვენებელს). ყველაზე მეტი ტურისტი აზერბაიჯანიდან (1,523,703), სომხეთიდან (1,496,437), თურქეთიდან (1,256,561) და რუსეთიდან (1,038,750) გვესტუმრა - მეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობამ (5,315,451 ადამიანი) იყო ტურისტთა სრული რაოდენობის 84 % შეადგინა.

ვრცლად »

მარკეტინგული მიქსი: 4C

მარკეტინგული მიქსი - 4C (Consumer, Cost, Convenience, Communication), ისევე როგორც 4P,  მარკეტინგული ინსტრუმენტების ნაკრებია, რომლებსაც კომპანია  ბაზარზე საკუთარი მიზნების მისაღწევად იყენებს. მათ შორის განსხვავება ისაა, რომ 4C მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომით ხელმძღვანელობს, მაშინ როცა 4P მთლიანად ბიზნესის ინტერესებზეა დამყარებული. განვიხილოთ 4C-ის თითოეული კომპონენტი:

ვრცლად »

”პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონი

”პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მიზანია პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა. პერსონალური მონაცემია ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი III

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი აგროწარმოების უკეთესად დაგეგმვისთვის, დაფინანსების მიღებისთვის, საწარმოს საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდი moa.gov.ge აქ შეგიძლიათ იხილოთ სამინისტროს მიერ გაწეული საქმიანობების ანგარიშები, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის ‘’ჩვენი სოფელი’’ ელექტრონული ვერსიები. აქვეა განთავსებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების საკონტაქტო …

ვრცლად »

ტურიზმი საქართველოში: განთავსების საშუალებები 2016 წელს

საქართველოში 2016 წელს 6,360,503 საერთაშორისო ტურისტი შემოვიდა, შიდა ვიზიტორთა ვიზიტების ჯამურმა რაოდენობამ კი 13 მილიონამდე შეადგინა. 2016 წლის ბოლოს ქვეყანაში ტურისტთა და შიდა ვიზიტორთა განთავსების 1,765 ობიექტი მოქმედებდა ჯამურად 24,297 ოთახით და 57,049 საწოლი ადგილით. 2016 წელს საქართველოში 37 ახალი სასტუმრო გაიხსნა, ხოლო მშენებლობის პროცესში 129 სასტუმრო იყო.

ვრცლად »

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და მისი რეგისტრაცია

კოოპერატივი არის ,,მეწარმეთა შესახებ“  საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირი, რომელიც არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული საზოგადოება. იგი იქმნება წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავლის გაზრდის მიზნით. კოოპერატივი, რომელიც ახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივად იწოდება. საჯარო რეესტრის სააგენტოში მისი დარეგისტრირება და  სტატუსის მინიჭება მეწარმეებს კანონმდებლობით განსაზღვრული შეღავათებითა და სახელმწიფო ხელშეწყობის პროგრამებით …

ვრცლად »