ორშაბათი , დეკემბერი 5 2022
geen

სიახლეები

სახელმწიფო პროგრამა ‘’დანერგე მომავალი’’: სანერგეების კომპონენტი

სანერგეების კომპონენტი ითვალისწინებს  სანერგე მეურნეობის შექმნის ან განვითარების მსურველი პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას. სანერგეების კომპონენტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს მრავალწლიანი კულტურების სანერგეების შექმნის თანადაფინანსება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქში შემდეგი ქალაქების გარდა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი. ფინანსური დახმარება სანერგე მეურნეობის მოსაწყობად ან არსებული მეურნეობის განსავითარებლად სახელმწიფოს თანადაფინანსების სიდიდეა …

ვრცლად »

ABC-ანალიზი

ბიზნესის მაღალშედეგიანად მართვა ამოცანების დროში სწორ გადანაწილებას მოითხოვს. ამისთვის ერთ-ერთი ეფექტური და მარტივი მეთოდია ABC-ანალიზი. მისი მიზანია ამოცანების დაჯგუფება მათი პრიორიტეტების – მნიშვნელოვნების და საჩქაროობის მიხედვით. ამ ტექნიკის გამოყენების პროცედურა შემდეგია: შეადგინეთ დღის (კვირის) ამოცანების სია ყველაზე პრიორიტეტული ამოცანები შეიტანეთ A ჯგუფში, მნიშვნელოვანი – B ჯგუფში, ხოლო ნაკლებადმნიშვნელოვანი – C …

ვრცლად »

”რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონი

”რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონი არეგულირებს საქართველოს სასაქონლო (სამუშაოთა, მომსახურების) და საფინანსო ბაზრებზე (ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩათვლით) რეკლამის წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების დროს წარმოქმნილ სამართლებრივ ურთიერთობებს. კანონის მიზანია რეკლამის სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება, საზოგადოებრივი ინტერესების, რეკლამის სუბიექტებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, არასათანადო რეკლამის თავიდან აცილება და აღკვეთა. კანონი ვრცელდება საქართველოსა და …

ვრცლად »

შენობა-ნაგებობების და შიგთავსის დაზღვევისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები

განსაზღვრეთ დასაზღვევი ობიექტები და გამონაკლისები ეზღვევა შენობა-მაგებობები, შიდა მოპირკეთება, ავეჯი, ელექტროტექნიკა და სხვა შიგთავსი. ყურადღება მიაქციეთ გამონაკლისებს: დაზღვევა შეიძლება არ ფარავდეს ისეთი ქონების რისკებს, როგორებიცაა ნაგებობების გარეთა მხარეს დამონტაჟებული საგნები (ანძები, ანტენები, მავთულები), გადამცემი და გამანაწილებელი ხაზები, ცხოველები და ფრინველები, მცენარეები, ფეთქებადი ნივთები, იარაღი, საბრძოლო მასალები, კომპიუტერსა და სხვა სახის …

ვრცლად »

მეწარმეთათვის სასარგებლო ინფორმაციის წყაროები: ნაწილი II

აქ მოცემულია 3 ვებ-გვერდის მოკლე მიმოხილვა, რომლებზეც შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი ბიზნესის დაგეგმვისთვის, დაფინანსების მიღებისთვის, ბაზრების შესწავლისთვის აუცილებელი ინფორმაცია. სააგენტოს ‘’აწარმოე საქართველოში’’ ვებ-გვერდი enterprisegeorgia.gov.ge სააგენტო ახორციელებს სამეწარმეო გარემოსა და ცალკეულ საწარმოთა განვითარებისთვის განკუთვნილ სახელმწიფო პროექტებს. ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მრეწველობის განვითარების, სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების, მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის, ექსპორტის ხელშეწყობის …

ვრცლად »

კოოპერატივის რეგისტრაცია

კოოპერატივი არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული ან წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და შემოსავლის გადიდების მიზნით შექმნილი საზოგადოება. მისი ამოცანაა წევრთა ინტერესების დაკმაყოფილება და  მიმართული არ არის უპირატესად მოგების მიღებაზე. კოოპერატივებს მიეკუთვნება: ნედლეულის მომპოვებელი კოოპერატივები, რომლებიც ამ ფორმით ნედლეულს მოპოვებენ საკუთარი წევრებისათვის სასოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივი გასაღების კოოპერატივები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი …

ვრცლად »

”ინოვაციების შესახებ” საქართველოს კანონი

”ინოვაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მიზანია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა და სრულყოფა, ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობა, სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი ტექნოლოგიების საქართველოში ათვისების ხელშეწყობა, საქართველოში შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ტექნოლოგიების დანერგვისა და ექსპორტის ხელშეწყობა, მოწინავე ტექნოლოგიების მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევა ამ სფეროთა კონკურენტუნარიანობის …

ვრცლად »

თბილისის სურსათით მოვაჭრე ობიექტების კლასიფიკაცია

დღეისათვის საქართველოში მუშაობს 500-ზე მეტი ჰიპერმარკეტი და სუპერმარკეტი (ჰოლდინგი ‘’ნიკორა’’ (ბრენდები ‘’ნიკორა, ‘’ლიბრე’’, ‘’ნუგეში’’, ‘’სანდეი’’) – 200-ზე მეტი ობიექტი, ‘’სმარტი’’ – 15 ობიექტი, ‘’ფრესკო’’ – 8 ობიექტი, ‘’ფუდმარტი’’ (ბრენდები ‘’ფუდმარტი’’ და ‘’იოლი გასტრონომია’’) – 51 ობიექტი, ‘’გუდვილი’’ – 5 ობიექტი, ‘’კარფური’’ – 8 ობიექტი, ‘’ორი ნაბიჯი’’ – 95, ‘’ზღაპარი’’ (‘’ზღაპარი’’, …

ვრცლად »

სავაჭრო ობიექტებთან ურთიერთობებში გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საკითხი

პროდუქციის ფასი ჰიპერმარკეტებისა და სავაჭრო ქსელებისთვის, ზოგიერთ მაღალი დონის სუპერმარკეტისთვის მნიშვნელოვანია მეწარმისგან პროდუქციის შეძლებისდაგვარად დაბალ ფასად შესყიდვა, თუმცა მათთვის ეს ფაქტორი არაა გადამწყვეტი, რადგანაც მათ აქვთ პროდუქციის დიდი არჩევანი სხვადასხვა საფასო სეგმენტში და დახლზე ყველაფასიანი პროდუქტისთვის მოიძებნება ადგილი. პატარა მაღაზიებისთვის, რომლებიც ემსახურებიან ახლომდებარე უბანს, აქვთ პროდუქციის მცირე არჩევანი და ხარისხის …

ვრცლად »

მარკეტინგი: მიზნობრივი სეგმენტის შერჩევა

ბაზრის სეგმენტაციის შედეგად ხდება იმ სეგმენტების გამოვლენა, რომლებზე გასვლაც კომპანიას შეუძლია. ამის შემდეგ ფირმამ უნდა შეაფასოს სხვადასხვა სეგმენტი და გადაწყვიტოს ყველაზე კარგად რომელ სეგმენტს ან სეგმენტებს მოემსახურება. ბაზრის სეგმენტების შეფასება ბაზრის სეგმენტების შეფასებისას კომპანიამ ყურადღება სამ ფაქტორს უნდა მიაქციოს: პირველი – სეგმენტის ზომას და ზრდის ტემპს; მეორე – სეგმენტის სტრუქტურულ …

ვრცლად »