კვირა , აპრილი 21 2024
geen

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. კოდექსი საზღვრავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, არეგულირებს გარიგებებს, სანივთო (ქონებრივ) სამართალს, ვალდებულებით და სახელშეკრულებო სამართალს, ჩუქებას, ქირავნობას, ლიზინგს, იჯარას, თხოვებას, სესხს…

***

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება