ხუთშაბათი , აპრილი 2 2020
geen

აგრომეწარმეობა

ცხვარი და თხა: სულადობა, ხორცი, რძე და მატყლი 2016 წელს

ცხვრისა და თხის ჯამური რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 936,500 სული იყო. აქედან ცხვრის რაოდენობამ 875,900 სული შეადგინა, თხისამ კი 60,600. როგორც ცხვრის, ისე თხის რაოდენობით რეგიონებიდან კახეთი ლიდერობს (ცხვრის 55.0 % და თხის 38.4 %). 2016 წელს საქართველოში წარმოებული ხორცის წონა 4,600,000 კგ. (დაკლული წონა) იყო, რამაც სრულად წარმოებული ხორცის (66,100,000 კგ.) 7.0 % შეადგინა. რეგიონებიდან ყველაზე მეტი ხორცი კახეთში იყო წარმოებული (2,600,000 კგ., 56.5 %).

ვრცლად »

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი დაიწყო 2013 წლიდან. მას ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა, რისთვისაც აგროსაწარმოები საფინანსო ინსტიტუტებისგან იღებენ შეღავათიან აგროკრედიტს და აგროლიზინგს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის ეს კომპონენტი ითვალისწინებს საფინანსო ინსტიტუტების მიერ სოფლის მეურნეობის …

ვრცლად »

პირველადი აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი წარმოების და გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობა თანადაფინანსების საშუალებით. პირველადი წარმოებისათვის პროგრამის პირობები შემდეგია: მიზნობრიობა და კულტურები პირველადი წარმოების ნაწილში პროგრამა აფინანსებს უკვე არსებული ბაღების განახლებას ან ახალი ბაღების გაშენებას შემდეგი კულტურებისთვის: ხურმა ვაშლი ატამი ბოსტნეული დაფნა თაფლი კენკროვანი კულტურები თაფლოვანი კულტურები კაკალი ყვავილების …

ვრცლად »

სახელმწიფო პროგრამა: შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამა ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემნახველი ახალი საწარმოების შექმნით დაინტერესებული კომპანიებისათვის სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსური  დახმარების გაწევას. პროგრამა ვრცელდება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტზე გარდა შემდეგი ქალაქებისა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი. მიზნობრიობა დაფინანსდება მხოლოდ ახალი სამაცივრე ან/და მშრალი სასაწყობო საწარმოების შექმნა შემნახველი საწარმოს ტევადობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 200 ტონას შემნახველ საწარმოს …

ვრცლად »

გზამკვლევი: მერძეული ნახირის შექმნა

ამონარიდები ფერმერებისთვის სასარგებლო გზამკვლევიდან: ”ქართული მთის ძროხა საშუალოდ იწონის 180-200 კილოგრამს და ლაქტაციის მანძილზე იძლევა 900-1200 კგ. რძეს, რომელშიც 4,1-4,3 % ცხიმია. გაუმჯობესებული კვების პირობებში გამოზრდილი და მოშენებული ამ ჯიშის ძროხა 325-350 კილოგრამს აღწევს და მისი მონაწველი 2,0-3,0 ათას კილოგრამამდე მატულობს”. ”მეგრული წითელი საქონელი ტანით 1,3-ჯერ მეტია, ვიდრე ქართული მთის …

ვრცლად »

სახელმწიფო პროგრამები: აგროდაზღვევა

სახელმწიფო 2014 წლიდან ახორციელებს აგროდაზღვევის პროგრამას. ამ პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი პირობები: დასაზღვევი რისკები დაზღვევა ფარავს შემდეგი რისკებით გამოწვეულ ზარალს: სეტყვა წყალდიდობა ქარიშხალი საშემოდგომო ყინვა (მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისათვის) – 1-ლი სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში სახელმწიფოს თანადაფინანსება და ტარიფები 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს შეუძლია დააზღვიოს 5 ჰა-მდე მიწის ნაკვეთზე გაშენებული …

ვრცლად »

სახელმწიფო პროგრამა ‘’დანერგე მომავალი’’: სანერგეების კომპონენტი

სანერგეების კომპონენტი ითვალისწინებს  სანერგე მეურნეობის შექმნის ან განვითარების მსურველი პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას. სანერგეების კომპონენტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს მრავალწლიანი კულტურების სანერგეების შექმნის თანადაფინანსება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქში შემდეგი ქალაქების გარდა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი. ფინანსური დახმარება სანერგე მეურნეობის მოსაწყობად ან არსებული მეურნეობის განსავითარებლად სახელმწიფოს თანადაფინანსების სიდიდეა …

ვრცლად »

სახელმწიფო პროგრამა ‘’დანერგე მომავალი’’: ბაღების კომპონენტი

სახელმწიფო 2015 წლიდან ახორციელებს პროგრამას ‘’დანერგე მომავალი’’. პროგრამაში მონაწილეს მრავალწლიანი კულტურების ბაღის გასაშენებლად ფინანსური და ტექნიკური დახმარების მიღება შეუძლია. ბაღების გაშენება შესაძლებელია საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და ქალაქში შემდეგი ქალაქების გარდა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი. ფინანსური დახმარება ნერგების შესაძენად სახელმწიფო აფინანსებს შესაძენი ნერგების ღირებულების მაქსიმუმ 70 %-ს. ამავე დროს, თითოეულ …

ვრცლად »

რძის პროდუქტების საწარმო: სანედლეულო ბაზა და მომწოდებლების შერჩევა

ნედლეულის მომწოდებლები გაწვდიან თქვენი პროდუქციის წარმოებისათვის აუცილებელ რესურსებს. მათი პრობლემები შეიძლება აისახოს თქვენს საქმიანობაზეც. თქვენი ბიზნესის რისკების გასაანალიზებლად, წარმოების სტაბილურობისთვის, კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ნედლეულის მომწოდებლების შესწავლა. სწორად დასმული კითხვები დაგეხმარებათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. მომწოდებლების რაოდენობა პირველ რიგში, გააანალიზეთ თქვენი მოთხოვნები – რამდენი ლიტრი რძე გჭირდებათ ყოველდღე/ყოველთვე/ყოველწლიურად? შემდეგ გააანალიზეთ …

ვრცლად »

ბიზნეს-გეგმა: პირველადი მონაცემები აგროსაწარმოს მაგალითზე

ბიზნეს-გეგმა არის წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად აღწერს საწარმოს  მიმდინარე მდგომარეობას, მიზნებს და ამ მიზნების მიღწევისათვის აუცილებელ ქმედებებს. მეწარმეს ბიზნეს-გეგმა შეიძლება დასჭირდეს ინვესტიციის მოსაზიდად და საკუთარი ბიზნესის თვალსაჩინოდ დასანახავად. ბიზნეს-გეგმის შედგენამდე (მიუხედავად იმისა, ამას მეწარმე აკეთებს თუ სხვა პირი ეხმარება ამაში) მეწარმემ აუცილებლად უნდა მოამზადოს ამისთვის საჭირო პირველადი მონაცემები. ქვემოთ მოცემულია …

ვრცლად »