ოთხშაბათი , ნოემბერი 25 2020
geen

ბიზნეს სექტორის პროდუქციის სტრუქტურა: 2017 წლის III კვარტალი

2017 წლის III კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა (22,4%) და მშენებლობა (21,6%), შემდეგ მოდის ვაჭრობა (17,0%) და ტრანსპორტი და დასაწყობება – 9,4%-იანი წილით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 29,6 პროცენტიანი წილი უჭირავს:

 

შემდეგი ცხრილი ასახავს ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლების ცვალებადობას 2017 წლის III კვარტალში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით:

ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვება

ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით

პროდუქციის გამოშვება (მლნ. ლარი) 2016 წლის III კვარტალი 2017 წლის III კვარტალი 2017 წლის III კვარტლის ზრდის ტემპი 2016 წლის III კვარტალთან შედარებით
საქმიანობის სახეების მიხედვით – სულ 8200.7 10088.8 123
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 84.2 98.5 117
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 165 182.7 110.7
დამამუშავებელი მრეწველობა 1722.7 2259.4 131.2
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 314 331.8 105.7
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 61.2 68.8 112.3
მშენებლობა 1759.6 2179.9 123.9
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 1383.7 1713.1 123.8
ტრანსპორტირება და დასაწყობება 769.9 950.6 123.5
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 387.2 477 123.2
მათ შორის:
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა 190.2 249.9 131.4
საკვებით და სასმელებით მომსახურება 197 227 115.2
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 311.4 362.9 116.5
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 231.9 269.1 116
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 223.2 278.7 124.8
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 155.2 203.1 130.8
განათლება 54.3 70.2 129.3
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 335.2 367.7 109.7
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 218.5 240.8 110.2
სხვა სახის მომსახურება 23.9 34.7 145.3

***

სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციის საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

 

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება