პარასკევი , მაისი 29 2020
geen

იმპორტის ფასების ინდექსი: ივნისი, 2018

ქვემოთ მოცემულია იმპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: კოქსი, ნავთობის გადამუშავების პროდუქტები და ბირთვული სათბობი; ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ფასთა კლება არცერთ კატეგორიას არ შეხებია.

სასაქონლო ჯგუფები ფასების ინდექსი  (ივნისი, 2018)
სულ 111.6
სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია 107.8
ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი 106.5
ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია 109.4
გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია 112.0
კვების პროდუქტები, სასმელები და თამბაქოს ნაწარმი 106.7
ტექსტილი და საფეიქრო ნაწარმი 100.0
ტყავი და ნაწარმი ტყავისაგან 108.3
მერქანი და მერქნის ნაწარმი 118.2
ცელულოზა, ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი; ინფორმაციის მატარებლები; პოლიგრაფიული მომსახურება 108.0
კოქსი, ნავთობის გადამუშავების პროდუქტები და ბირთვული სათბობი 127.7
ქიმიური ნივთიერებები, ქიმიური პროდუქტები და ქიმიური ბოჭკოები 108.1
რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმი 112.0
სხვა არალითონის მინერალური ნაწარმი 105.8
ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი 123.5
მანქანები და მოწყობილობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 105.4
ელექტრული და ოპტიკური მოწყობილობები 109.9
სატრანსპორტო მოწყობილობები 106.8
სხვა სამრეწველო საქონელი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი 107.9
ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი  124.1

***

სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება