პარასკევი , მაისი 29 2020
geen

ცოდნის ბანკი

TED საუბრები: როგორ შთააგონებენ ცნობილი ლიდერები მოქმედებისკენ

რატომ არის Apple ასეთი ინოვაციური? წლების განმავლობაში იგი ინარჩუნებს უპირტესობას კონკურენტებთან შედარებით. მიუხედავად ამისა, Apple ისეთივე კომპანიაა, როგორიც ყველა დანარჩენი, აქვს იგივე წვდომა ადამიანურ რესურსებზე, სააგენტოებზე, კონსულტანტებსა თუ მედიაზე. რატომ გახდა მარტინ ლუთერ კინგი სამოქალაქო უფლებების მოძრაობის ლიდერი? კინგი არ იყო ერთადერთი, რომელიც იტანჯებოდა მისი დროის ამერიკაში და არც ყველაზე ძლიერი ორატორი მთელ ქვეყანაში. რატომ მიაგნეს კონტროლირებადი ფრენის საიდუმლოს მაინცდამაინც..

ვრცლად »

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო: მცირე გრანტები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს 5000 ლარის ფარგლებში მცირე გრანტების პროგრამა არის თემატური დაფინანსების მექანიზმი, რომლის მიზანია სტარტაპების შექმნის და განვითარების ხელშეწყობა. ღია კონკურსის გზით და დადგენილი კრიტერიუმებით შერჩეული აპლიკანტები დაფინანსდებიან 3 მიმართულებით: პროტოტიპის გრანტი გაიცემა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში პროტოტიპის შექმნის, მისი გამოცდის, დახვეწის ან გაუმჯობესების მიზნით, რასაც შედეგად ..

ვრცლად »

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების საერთაშორისო აღიარებისთვის და მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის. შესაბამისად, ხარისხის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანია ექსპორტისთვის. ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურა მოიცავს მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების (პროდუქციის შესაბამისობა სტანდარტთან), გამოცდებისა და ხარისხის მენეჯმენტთან დაკავშირებულ ასპექტებს...

ვრცლად »

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო: IT ტრენინგები

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიზანია საინფორმაციო საზოგადოებისთის პროექტების ფორმირება და სახელმწიფო პროგრამების ერთიანი პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დაკოორდინირება და ყველა სფეროში ინოვაციების შეღწევის ხელშეწყობა და გამოყენების ეფექტურობის ამაღლება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად სააგენტო ახორციელებს ტრენინგებს IT დისტანციური მხარდაჭერის, VOIP, Front-End, Java, Python, PHP, Android, iOS..

ვრცლად »

ბროშურა “ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით”

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულია პრაქტიკული სახელმძღვანელო მომავალი ბინათმესაკუთრეებისთვის "ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით". ბროშურაში განხილულია იპოთეკური სესხის აღებასთან დაკავშირებულ ძირითადი საკითხები, მათ შორის, ამ ტიპის სესხის რისკები და შესაძლებლობები. ბინის ან სახლის გრძელვადიანი იპოთეკური სესხით შეძენა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ნებისმიერი ოჯახისათვის. შესაბამისად, აღნიშნული გამოცემა პოტენციურ...

ვრცლად »

სასარგებლო სერვისები: საზოგადოებრივი ცენტრი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროექტი ''საზოგადოებრივი ცენტრი'' რეგიონებში მოსახლეობას 200-ზე მეტი სერვისს სთავაზობს: პიროვნებასთან დაკავშირებული სერვისები (პირადობის მოწმობა, პასპორტი, დაბადების რეგისტრაცია, ატესტატი, ბინადრობის ნებართვა...) ქონების რეგისტრაცია (საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, ამონაწერი უძრავი ქონების შესახებ, გირავნობის უფლების რეგისტრაცია...) ბიზნესის რეგისტრაცია (საწარმოს რეგისტრაცია, ბიზნესოპერატორად რეგისტრაცია, ამონაწერი ბიზნეს-სუბიექტის შესახებ...

ვრცლად »

პროექტი ”სტარტაპ საქართველო”

საპარტნიორო ფონდის პროექტი ''სტარტაპ საქართველო'' დამწყები ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებას უწყობს ხელს. პროგრამა ითვალისწინებს ბიზნესის თანადაფინანსებას სემდეგი 2 მიმართულებით: ინოვაციური კომპონენტი (ითვალისწინებს ეკონომიკური ან სოციალური ღირებულების მქონე გამოყენებადი, ახალი ან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროდუქტის, პროცესის ან მომსახურების დანერგვას) - ''სტარტაპ საქართველოს'' თანადაფინანსების სიდიდეა 15,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე. ცალკეული პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის ოდენობა არ..

ვრცლად »

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო არის "თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი საწარმო (ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი და საკუთრების ფორმის საწარმო, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში). თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი განსაზღვრული საზღვრებითა და კანონით მინიჭებული სპეციალური სტატუსით, რომელიც განსაზღვრული ვადით გამოიყოფა...

ვრცლად »

საქართველოში მოქმედი გადასახადები

საქართველოში მოქმედებს საერთო სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი სახის გადასახადები. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადებია: საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) აქციზი იმპორტის გადასახადი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადების გადახდა სავალდებულოა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ადგილობრივი გადასახადია: ქონების გადასახადი. ადგილობრივი გადასახადის შემოღებას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის...

ვრცლად »

სასარგებლო ინსტრუმენტები: ვალუტის კურსები

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე განთავსებულია სასარგებლო ინსტრუმენტი - ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები - რომლითაც შეგიძლიათ იხილოთ ვალუტების კურსები კონკრეტული თარიღების მიხედვით, დაწყებული 1993 წლიდან დღემდე. ამავე გვერდზე ზემოთა მარჯვენა კუთხეში შეგიძლიათ იხილოთ ლინკები, საიდანაც შეძლებთ შემდეგი მონაცემების ჩამოტვირთვას: ''ოფიციალური ყოველდღიური გაცვლითი კურსები (2018)'', ''ოფიციალური ყოველდღიური გაცვლითი კურსები (2001-2017)''...

ვრცლად »