ორშაბათი , მაისი 20 2024
geen

ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2018 წ. (Ge, Eng)

ბიზნეს სექტორი საქართველოში, 2018 წ.

სტატისტიკური პუბლიკაცია, რომელიც მოამზადა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტმა, შეიცავს ბიზნეს სექტორში 2014-2018 წლებში მიმდინარე
მოვლენებისა და პროცესების მახასიათებელ მაჩვენებლებს. მასში ასახულია მონაცემები მსხვილი, საშუალო და მცირე საწარმოების შესახებ როგორც ეკონომიკური საქმიანობის სახეების, ისე საკუთრების ფორმებისა და რეგიონების მიხედვით.

პუბლიკაცია ეფუძნება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წლიური პერიოდულობის სტატისტიკური გამოკვლევების დეკლარირებულ მონაცემებს. მასში არ არის გათვალისწინებული
ეკონომიკური საქმიანობის დაუკვირვებადი ნაწილი, აგრეთვე ბაზრებსა და ბაზრობებზე იურიდიული და ფიზიკური პირების სამეწარმეო საქმიანობის მახასიათებელი მაჩვენებლები, რომლებიც სპეციალურად ორგანიზებული შერჩევითი სტატისტიკური გამოკვლევებით შეისწავლება.

პუბლიკაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

 

Comments

Comments